09 Bước xây dựng hệ thống kế toán quản trị

9 Bước Để Xây Dựng Hệ Thống Kế Toán Quản Trị

Bước 1: Xác định mục tiêu của hệ thống kế toán quản trị

Khi xây dựng hệ thống kế toán quản trị trước hết phải xác định các mục tiêu cho hệ thống, các nhiệm vụ mà hệ thống phải thực hiện khi đi vào vận hành.

Bước 2: Xác định các trung tâm trách nhiệm tài chính

Trước khi thu thập, xử lý và đánh giá thông tin quản trị nhất thiết phải xác định rõ bộ phận nào của doanh nghiệp cung cấp những dữ liệu cần thiết. Để giải quyết vấn đề này cần phải xây dựng các trung tâm trách nhiệm tài chính cho doanh nghiệp. Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm các trung tâm trách nhiệm tài chính có thể chia ra làm: trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư.

Bước 3: Xây dựng hệ thống phân loại trong kế toán quản trị

Mục tiêu của bước này: Là xây dựng hệ thống thuật ngữ kế toán quản trị chung cho Doanh nghiệp, giúp cho tất cả thành viên có sự thống nhất với nhau về các đối tượng kế toán quản trị trong Doanh nghiệp.

Nguyên tắc xây dựng:

Hệ thống phân loại trong kế toán quản trị xác định và mô tả các đối tượng kế toán khác nhau với mục đích là tất cả các thành viên tham gia quá trình hoạch định, tổ chức, khuyến khích và kiểm soát trong Sme hospital có một giải thích như nhau về các đối tượng kế toán.

Bước 4: Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

Nguyên tắc xây dựng:

Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị từ hình thức cho đến nội dung phải tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

  • Tính lợi ích; tính linh hoạt; tính đúng địa chỉ; tính đầy đủ; tính dễ hiểu; tính so sánh

Hệ thống báo cáo quản trị của Doanh nghiệp sẽ  bao gồm:

  1. Báo cáo quản trị về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sự biến động về tình hình tài chính của Doanh nghiệp
  2. Báo cáo quản trị theo các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu.
  3. Báo cáo quản trị về tình hình thực hiện dự toán

Bước 5: Lựa chọn phương pháp kế toán quản trị chi phí và giá thành dịch vụ

Trong kế toán quản trị có thể sử dụng các phương pháp tính chi phí khác nhau căn cứ vào đối tượng chi phí, mức độ toàn phần của giá thành và chính sách chi phí của Doanh nghiệp.

Bước 6: Thiết kế hệ thống chứng từ, tài khoản

Thiết kế chứng từ:

Hệ thống chứng từ nhằm ghi chép, lưu trữ số liệu về kế toán phục vụ cho nhu cầu của kế toán tài chính và kế toán quản trị. Để tránh sự trùng lắp không cần thiết, phần lớn chứng từ của kế toán tài chính được sử dụng trong hệ thống kế toán quản trị. Bên cạnh đó, tuỳ theo nhu cầu về thông tin và thực tiễn của Doanh nghiệp có thể thiết kế thêm một số chứng từ riêng cho kế toán quản trị. Các nguyên tắc thiết kế hệ thống chứng từ của hệ thống kế toán quản trị bao gồm: tính tin cậy của dữ liệu; tính dễ truy cập và tính so sánh được. Nội dung của chứng từ kế toán quản trị nhất thiết phải có các nội dung như: “lĩnh vực hoạt động”, “loại chi phí”, “Trung tâm trách nhiệm”.

Bước 7: Xây dựng hệ thống dự toán

Xây dựng hệ thống dự toán bao gồm các công việc như: xác định phương pháp luận về lập dự toán trong Doanh nghiệp, tổ chức quá trình dự toán.

Bước 8: Soạn thảo “Quy định về thực hiện kế toán quản trị trong Doanh nghiệp”  

Nguyên tắc soạn thảo:

Các quy định về thực hiện kế toán quản trị trong Doanh nghiệp bao gồm:

– Quy định về cơ cấu tài chính của Doanh nghiệp

– Quy định về chính sách kế toán quản trị

– Mở tài khoản kế toán quản trị

– Các tài liệu sơ cấp và thứ cấp của kế toán quản trị.

– Qui định quá trình sản xuất kinh doanh, phản ánh thời gian, trình tự và trách nhiệm của mỗi nhân viên về tổ chức ghi chép kế toán quản trị và các mẫu báo cáo.

Bước 9: Triển khai hệ thống kế toán quản trị

Khi áp dụng hệ thống kế toán quản trị trong Doanh nghiệp cần phải quyết định xem việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị như thế nào. Bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện kế toán quản trị thì phải thỏa mãn một số yêu cầu: đảm bảo thông tin, chuẩn bị phương pháp luận, uy tín.

Sơ đồ quy trình xây dựng hệ thống kế toán quản trị:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *