QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH

QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH Điều 1 : Quy định sử dụng Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của TIN CUỐI TUẦN . Người dùng khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của TIN CUỐI TUẦN đều phải tuân thủ những quy định này. Điều 2 : Thay đổi quy định Ban Quản Trị TIN CUỐI TUẦN có thể thay đổi quy định theo các chính sách của TIN CUỐI TUẦN. Khi có thay đổi,…

"QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH"